Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gołdapi

Biuletyn Informacji Publicznej

Regulamin organizacyjny Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Gołdapi

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gołdapi działa w szczególności na podstawie:

 1. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1077);
 2. ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o służbie cywilnej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1345);
 3. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885);
 4. ustawy z dnia 23 stycznia 2009 roku o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2015 r., poz. 525);
 5. niniejszego regulaminu.

§2

 1. Regulamin Organizacyjny, zwanym dalej „Regulaminem” określa szczegółową organizację i tryb pracy Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Gołdapi oraz szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych i stanowisk wchodzących w skład Inspektoratu.
 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
  1. powiecie – należy przez to rozumieć powiat gołdapski;
  2. Powiatowym Lekarzu – należy przez to rozumieć Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gołdapi;
  3. Inspektoracie – należy przez to rozumieć Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gołdapi;
  4. Komórkach organizacyjnych – należy przez to rozumieć zespoły, samodzielne stanowiska pracy oraz pracownie określone w niniejszym Regulaminie;
  5. kierowniku – należy przez to rozumieć osobę kierującą inspektoratem;
  6. Koordynatorze- należy przez to rozumieć osobę kierującą pracownią, zespołem a w przypadku zespołu ds. zdrowia i ochrony zwierząt oraz ds. bezpieczeństwa żywności, pasz oraz ubocznych produktów zwierzęcych – starszych inspektorów weterynarii, a w razie ich braku inspektorów weterynaryjnych.

§3

 1. Inspektoratem kieruje Powiatowy Lekarz.
 2. Inspektorat zapewnia obsługę realizacji zadań Powiatowego Lekarza:
  1. wynikających z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej;
  2. jako dysponenta środków budżetowych na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych;
  3. wynikających z odrębnych ustaw.
 3. Inspektorat jest państwową jednostką budżetową.
 4. Terenem działania Inspektoratu jest obszar powiatu.
 5. Siedziba Inspektoratu mieści się w Gołdapi przy ul. Wolności 11.


Rozdział II
Organizacja Inspektoratu

§4

 1. Komórkami organizacyjnymi, z wyłączeniem samodzielnych stanowisk pracy, kierują koordynatorzy.
 2. W zespołach, o którym mowa w § 11 i 12, koordynatorem jest starszy inspektor weterynaryjny, a w razie jego braku inspektor weterynaryjny.
 3. Schemat organizacyjny Inspektoratu przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.


Rozdział III
Zasady realizacji zadań i kierowania pracą Inspektoratu

§5

 1. Powiatowy Lekarz wykonuje zadania przy pomocy Powiatowego Inspektoratu Weterynarii.
 2. Do kompetencji Powiatowego Lekarza należy w szczególności:
  1. zatwierdzanie planów finansowych w zakresie dochodów i wydatków, nadzorowanie ich wykonania oraz dysponowanie środkami budżetowymi i pozabudżetowymi;
  2. reprezentowanie Inspektoratu na zewnątrz, występowanie z wnioskami, projektami i opiniami wyrażającymi stanowisko Inspektoratu oraz składanie innych oświadczeń woli w sprawach Inspektoratu
  3. wykonywanie obowiązków i uprawnień zwierzchnika służbowego pracowników Inspektoratu, zgodnie z przepisami prawa pracy i przepisami odrębnymi, w tym ustalanie zakresów czynności pracowników Inspektoratu;
  4. udzielanie pisemnych upoważnień do wykonywania określonych czynności lub podpisywania pism oraz pełnomocnictw do dokonywania czynności prawnych;
  5. zapewnienie funkcjonowania adekwatnej i skutecznej kontroli zarządczej;
  6. zapewnienie przestrzegania ładu i porządku, przepisów przeciwpożarowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy w Inspektoracie.

§6

 1. W przypadku nieobecności lub nieobsadzenia stanowiska zastępcy Powiatowego Lekarza, działalnością Inspektoratu kieruje pisemnie upoważniony przez Powiatowego Lekarza pracownik Inspektoratu.
 2. Powiatowemu Lekarzowi bezpośrednio podlega:
  1. Zespół d/s zdrowia i ochrony zwierząt;
  2. Zespół d/s bezpieczeństwa żywności, pasz oraz ubocznych produktów zwierzęcych;
  3. Zespół d/s finansowo–księgowych;
  4. Zespół d/s administracji;
  5. Samodzielne stanowisko do spraw obsługi prawnej.

§7

 1. Koordynatorzy odpowiadają za:
  1. należyte zorganizowanie pracy zespołu i zapoznanie podległych pracowników z obowiązującymi przepisami prawa;
  2. porządek i dyscyplinę pracy;
  3. merytoryczną i formalno-prawną poprawność załatwianych spraw.
 2. Koordynatorzy dokonują podziału zadań dla poszczególnych pracowników koordynowanych przez nich komórek organizacyjnych oraz ustalają na piśmie propozycje zakresów obowiązków, które przedkładają Powiatowemu Lekarzowi do zatwierdzenia.

§8

 1. Projekty pism, dokumentów, umów, porozumień, decyzji administracyjnych i aktów prawnych wydawanych przez Powiatowego Lekarza opracowuje właściwa komórka organizacyjna, z której zakresem działania związane jest pismo, akt prawny, dokument, porozumienie, decyzja administracyjna.
 2. Projekty aktów prawa wewnętrznego winny być przygotowane ze szczególną starannością oraz odpowiadać zasadom techniki prawodawczej.
 3. Projekty aktów prawa wewnętrznego, umów, porozumień oraz pism procesowych, powinny być parafowane przez:
  1. pracownika zajmującego się sprawą;
  2. koordynatora zespołu, z którego zakresem działania związany jest akt prawny;
  3. głównego księgowego - w przypadku, gdy treść aktu dotyczy budżetu lub ma powodować skutki finansowe;
  4. radcę prawnego pod względem formalnoprawnym i redakcyjnym.
 4. Projekty innych pism i dokumentów powinny być parafowane przez:
  1. pracownika zajmującego się sprawą;
  2. koordynatora komórki organizacyjnej, z którego zakresem działania związany jest dokument;
  3. głównego księgowego - w przypadku, gdy treść pisma czy dokumentu dotyczy budżetu lub ma powodować skutki finansowe.
 5. Przelewy, czeki i inne dokumenty obrotu pieniężnego i materiałowego, jak również inne dokumenty o charakterze rozliczeniowym, stanowiącym podstawę do otrzymania lub wydatkowania środków pieniężnych Inspektoratu podpisują:
  1. Powiatowy Lekarz lub jego zastępca lub osoba, o której mowa w § 14 ust. 2-jeśli posiada właściwe upoważnienia w tym zakresie, oraz
  2. Główny Księgowy lub jego zastępca albo inny pracownik zastępujący Głównego Księgowego w czasie jego nieobecności, posiadający właściwe pisemne upoważnienia.
 6. Podpisujący i parafujący pisma odpowiadają za ich merytoryczną treść, formę, a także za zgodność z przepisami prawa oraz z interesem publicznym.

§9

Pracownicy Inspektoratu podpisują pisma, decyzje (w tym decyzje administracyjne) i inne dokumenty w sprawach, do załatwienia których zostali imiennie upoważnieni przez Powiatowego Lekarza.

§10

 1. Symbolikę oznaczania pism wychodzących z poszczególnych komórek organizacyjnych i stanowisk pracy określa załącznik nr 2.
 2. Obieg dokumentacji wewnętrznej Inspektoratu ustalony jest w drodze instrukcji kancelaryjnej.


Rozdział IV
Szczegółowy zakres działania komórek organizacyjnych

§11

Do zadań zespołu do spraw zdrowia i ochrony zwierząt należy:

 1. pomoc Powiatowemu Lekarzowi w zwalczaniu zakaźnych chorób zwierząt, w tym między innymi:
  1. przyjmowanie zgłoszeń o chorobach zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi zwalczania i rejestracji oraz prowadzeniu dochodzenia epizootycznego celem potwierdzenia lub wykluczenia zgłoszonej choroby,
  2. prowadzenie czynności związanych ze zwalczaniem ogniska choroby zakaźnej;
 2. opracowywanie i aktualizacja planów gotowości zwalczania chorób zakaźnych zwierząt;
 3. pobieranie próbek do celów diagnostycznych urzędowo przewidzianych badań w trybie przepisów, dotyczących zwalczania chorób zakaźnych zwierząt oraz pobieranie prób do badań monitoringowych na zawartość pozostałości chemicznych, biologicznych i produktów leczniczych u zwierząt żywych, w tkankach i narządach zwierząt martwych;
 4. gromadzenie i przekazywanie informacji dotyczących występowania chorób zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi zwalczania i rejestracji w tym stwierdzania zoonozy lub wykrycia czynnika zoonotycznego;
 5. prowadzenie dokumentacji z wykonywanych zadań oraz sprawozdawczości wynikającej z obowiązujących przepisów;
 6. nadzorowanie zagrożeń epizootycznych lub epidemiologicznych związanych z wykonywaniem działalności z zakresu medycyny weterynaryjnej, polegającej na świadczeniu usług przez podmioty prowadzące tego typu działalność;
 7. nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zdrowia zwierząt;
 8. przygotowywanie aktów administracyjnych oraz prowadzenie postępowania egzekucyjnego wynikających z wykonywania wyżej wymienionych zadań;
 9. prowadzenie dokumentacji z wykonywanych zadań oraz sprawozdawczości wynikającej z przepisów;
 10. wykonywanie zadań związanych ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt szczególnie w przypadku zaistnienia szczególnego zagrożenia epizootycznego;
 11. przygotowywanie dokumentów dla Powiatowego Lekarza, wynikających z wykonywanych zadań;
 12. nadzór nad znakowaniem i rejestracją zwierząt;
 13. nadzorowanie eksportu i importu zwierząt oraz materiału biologicznego i reproduktorów;
 14. prowadzenie rejestru nadzorowanych podmiotów;
 15. obsługa baz danych w zakresie wykonywanych zadań dla powiatu;
 16. koordynacja programów zwalczania chorób zakaźnych;
 17. koordynacja programu zwalczania choroby Aujeszkyego u świń na terenie powiatu.

W skład zespołu, o którym mowa w ust. 1 wchodzą następujące stanowiska pracy:

 • koordynator zespołu;
 • d/s higieny materiału biologicznego oraz dobrostanu zwierząt;
 • d/s zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (koordynator programu zwalczania choroby Aujeszkyego)
 • d/s kontroli wzajemnej zgodności;
 • d/s nadzoru nad przestrzeganiem zasad identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz ochrony zdrowia zwierząt.


§12

Do zadań zespołu do spraw bezpieczeństwa żywności, pasz oraz ubocznych produktów zwierzęcych należy:

 1. sprawowanie nadzoru nad bezpieczeństwem produktów pochodzenia zwierzęcego, w tym nad wymaganiami weterynaryjnymi przy ich produkcji, umieszczaniu na rynku oraz sprzedaży bezpośredniej w tym w szczególności nad:
  1. spełnianiem wymagań weterynaryjnych przy produkcji lub dla produktów pochodzenia zwierzęcego umieszczanych na rynku oraz przywożonych i przeznaczonych na rynek krajowy,
  2. spełnianiem wymagań dotyczących poszczególnych etapów produkcji,
  3. warunkami, trybem i zakresem prowadzenia kontroli wewnętrznej w zakładzie,
  4. sposobem znakowania i pakowania tych produktów,
  5. wymaganiami dotyczącymi świadectw zdrowia, handlowych dokumentów identyfikacyjnych lub innych dokumentów dołączonych do tych produktów,
  6. wymaganiami dotyczącymi środków transportu,
  7. sposobem badania zwierząt rzeźnych i ich mięsa, mięsa zwierząt łownych, ryb i produktów rybnych, mięczaków i skorupiaków oraz sposób postępowania z mięsem warunkowo zdatnym lub niezdatnym do spożycia przez ludzi,
  8. sposobem prowadzenia dokumentacji, w tym nad sposobem dokumentowania pochodzenia zwierząt, z których lub od których pozyskuje się te produkty oraz zakres i sposób prowadzenia rejestru zwierząt, a także sposób dokumentowania pochodzenia tych produktów oraz zakres i sposób prowadzenia rejestru tych produktów,
 2. ustalanie rzeźnianych i terenowych obwodów badania zwierząt rzeźnych i mięsa,
 3. pobieranie próbek do celów diagnostycznych urzędowo przewidzianych badań w trybie przepisów dotyczących:
  1. badania zwierząt rzeźnych i mięsa,
  2. nadzoru nad jakością zdrowotną środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego,
  3. monitoringowych badań laboratoryjnych, w tym również na pozostałości chemiczne i biologiczne oraz skażenia radiologiczne,
 4. nadzór nad wytwarzaniem i stosowaniem środków żywienia zwierząt na własne potrzeby w gospodarstwach rolnych, pobieranie prób do badań monitoringowych, nadzór nad podmiotami wytwarzającymi, obracającymi i stosującymi środki żywienia zwierząt i pasze lecznicze,
 5. organizacja i koordynacja nadzoru nad stosowaniem środków żywienia zwierząt,
 6. nadzór nad podmiotami produkującymi żywność pochodzenia zwierzęcego, w zakresie ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego,
 7. szkolenia pracowników Powiatowego Inspektoratu sprawujących nadzór środkami żywienia zwierząt,
 8. prowadzeniem rejestru nadzorowanych podmiotów,
 9. przygotowywanie aktów administracyjnych oraz prowadzenie postępowania egzekucyjnego wynikających z wykonywania wyżej wymienionych zadań,
 10. prowadzenie dokumentacji z wykonywanych zadań oraz sprawozdawczości wynikającej z przepisów,
 11. pobieranie prób do badań monitoringowych na zawartość pozostałości chemicznych, biologicznych i produktów leczniczych w środkach żywienia zwierząt,
 12. sporządzanie powiatowych planów gotowości na wypadek wystąpienia zagrożeń w zakresie pasz,
 13. obsługa bazy danych SPIWET dla powiatu,
 14. obsługa programów informatycznych dotyczących zakresu działalności zespołu.

W skład zespołu, o którym mowa w ust. 1 wchodzą następujące stanowiska pracy:

 • koordynator zespołu;
 • d/s higieny środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego;
 • d/s pasz i utylizacji.


§13

Do zadań zespołu do spraw finansowo–księgowych należy:

 1. opracowywanie i realizacja planów finansowych w zakresie zatrudnienia, środków budżetowych, dochodów własnych, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
 2. kontrola racjonalnego wykorzystania środków rzeczowych i finansowych,
 3. terminowe realizowanie bieżących płatności i zobowiązań,
 4. kontrola i analiza realizacji dochodów Skarbu Państwa, wydatków budżetowych i dochodów własnych jednostki,
 5. prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 6. prowadzenie likwidatury i kasy,
 7. sporządzanie bilansów i okresowych sprawozdań finansowych,
 8. kontrola i rozliczanie finansowe osób nie będących pracownikami Inspekcji, wyznaczonych przez Powiatowego Lekarza do wykonywania niektórych zadań i czynności,
 9. prowadzenie dokumentacji i windykacji dochodów budżetowych,
 10. prowadzenie dokumentacji w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych,
 11. sporządzanie listy płac, naliczanie zasiłków chorobowych, opiekuńczych, macierzyńskich, rodzinnych i pielęgnacyjnych oraz prowadzenie dokumentacji w tym zakresie,
 12. potrącanie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne pracowników oraz prowadzenie obowiązującej dokumentacji,
 13. opracowywanie analiz ekonomicznych, prowadzenie ewidencji ilościowo - wartościowej środków trwałych i naliczanie odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych,
 14. prowadzenie spraw socjalnych i mieszkaniowych,
 15. prowadzenie ewidencji majątku i magazynu gospodarczego, magazynu na sprzęt do badań w zakresie zwalczania chorób zakaźnych, zaopatrywanie we wszelkiego rodzaju aparaturę, sprzęt w porozumieniu z Inspektorami.

Główny księgowy odpowiada w szczególności za przestrzeganie przepisów zawartych w ustawie o finansach publicznych i w ustawie o rachunkowości oraz realizację wszystkich zadań w zakresie gospodarki finansowej Inspektoratu i w zakresie rachunkowości.

W skład zespołu, o którym mowa w ust. 1 wchodzą następujące stanowiska pracy:

 • główny księgowy,
 • księgowy.


§14

Do zadań zespołu do spraw administracyjnych należy:

 1. zaopatrywanie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Gołdapi we wszelkiego rodzaju materiały, druki itp. niezbędne do prawidłowego jego funkcjonowania oraz czuwanie nad prawidłową eksploatacją nieruchomości, instalacji, aparatury,
 2. zamawianie aktualnych pieczęci, stempli i tablic urzędowych,
 3. obsługa sieci komputerowej PIW w Gołdapi,
 4. prowadzenie nadzoru technicznego nad funkcjonowaniem specjalistycznych programów komputerowych (m. in. SPIWET, Lex, programy finansowe w księgowości),
 5. sprawowanie nadzoru nad działaniem sprzętu komputerowego stanowiącego własność PIW w Gołdapi,
 6. przyjmowanie i rozdział korespondencji oraz przesyłek,
 7. prowadzenie ewidencji kart drogowych i rozliczanie przebiegu i zużycia paliwa w samochodach służbowych,
 8. powielanie pism,
 9. wysyłanie korespondencji i przesyłek,
 10. przyjmowanie i nadawanie telegramów, telefonogramów, dalekopisów, faksów oraz obsługa poczty elektronicznej itp.,
 11. prowadzenie książki wpisu kontroli zewnętrznych przeprowadzanych w Inspektoracie oraz zbioru protokołów tych kontroli,
 12. wypisywanie i prowadzenie ewidencji delegacji służbowych,
 13. wydawanie odznak identyfikacyjnych oraz upoważnień,
 14. prowadzenie rejestru skarg i wniosków,
 15. sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości,
 16. udzielanie informacji interesantom, a w razie potrzeby kierowanie ich do właściwych zespołów lub stanowisk pracy,
 17. prowadzenie ewidencji legitymacji służbowych i upoważnień oraz dokumentacji własnej Powiatowego Lekarza Weterynarii,
 18. prowadzenie wszystkich spraw pracowniczych z zakresu praw pracowniczych, prawa pracy oraz służby cywilnej,
 19. współpraca w zakresie spraw finansowych z zespołem d/s finansowo-księgowych,
 20. prowadzenie archiwum Inspektoratu.

W skład zespołu, o którym mowa w ust. 1 wchodzą następujące stanowiska pracy:

 • inspektor ds. administracyjnych,
 • informatyk.


§15

Do zadań samodzielnego stanowiska do spraw obsługi prawnej należy wykonywanie obsługi prawnej Inspektoratu, zgodnie z ustawą z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 123, poz. 1059 z późn. zm.).


§16

Tryb pracy Inspektoratu określa szczegółowo regulamin pracy wprowadzony zarządzeniem Powiatowego Lekarza.

 


Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gołdapi
PIW Gołdap

Wytworzenie: Robert Jegliński (10.10.2018 godz. 12:48)
Publikacja: Robert Jegliński (10.10.2018 godz. 12:48)
Rejestr zmian
Strona wykorzystuje pliki cookies. Możesz zablokować cookies zmieniając ustawienia w Twojej przeglądarce. Przeczytaj więcej o cookies lub ukryj ten komunikat x