Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gołdapi

Biuletyn Informacji Publicznej

Aktualności

05.09.2023 godz. 16:48

Szczepienie lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

Warmińsko Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, że w dniach 21 - 23 września 2023 r.,

na terenie powiatu ełckiego, powiatu oleckiego, powiatu gołdapskiego, powiatu węgorzewskiego, powiatu giżyckiego (gmina Giżycko, Kruklanki, Miłki i Wydminy), powiatu piskiego (gmina Biała Piska, Orzysz oraz Pisz)...

K O M U N I K A T

01.09.2023 godz. 11:58

ROZPORZĄDZENIE NR 2/2023 POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W GOŁDAPI

w sprawie uchylenia rozporządzenia nr 1/2023 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gołdapi z dnia 5 maja 2023 r. w sprawie wyznaczenia strefy objętej zakażeniem w związku ze stwierdzeniem wysoce zjadliwej grypy ptaków u ptaków dzikich

z dnia 31 sierpnia 2023 r.

 

Na podstawie art. 45 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2023 r., poz. 1075), zarządza się, co następuje:

§ 1. Uchyla się rozporządzenie nr 1/2023 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gołdapi z dnia 5 maja 2023 r. w sprawie wyznaczenia strefy objętej zakażeniem w związku ze stwierdzeniem wysoce zjadliwej grypy ptaków u ptaków dzikich (Dz. Urz. Województwa Warmińsko - Mazurskiego z 2023 r. poz. 2637).

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na obszarze powiatu gołdapskiego i podlega ogłoszeniu  w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gołdapi
Stanisław Karkosiński

 

DZIENNIK

 

 

23.08.2023 godz. 12:21

ASF - środki kontroli, bioasekuracja, zasady przemieszczania świń

Materiały informacyjne dla hodowców świń i rolników.

Środki szczególne w zakresie zwalczania chorób w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń oraz uchylające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2021/605.  Główny Inspektorat Weterynarii przygotował materiały informacyjne dedykowane hodowcom świń i rolnikom.

Opracowany materiał pdf 3.3 MB

20.06.2023 godz. 10:19

INFORMACJA

Drodzy Mieszkańcy

Celem uspokojenia mieszkańców i osób przebywających na terenie gminy Gołdap, w związku z licznymi zgłoszeniami dotyczącymi informacji o padłych ptakach leżących w parkach i na ulicach, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gołdapi informuje, że szczep ptasiej grypy HPAI  panujący  w powiecie gołdapskim atakuje jedynie mewy śmieszki i rybitwy.

Zwiększona ilość padłych ptaków związana jest ze spotęgowaną liczebnością ptasich kolonii w tym roku na terenie miasta. Przyczyną padania  jest naturalna śmiertelność spowodowana wypadaniem piskląt z gniazd oraz  nauką latania przez młode ptaki.

Fakt wystąpienia ptasiej grypy nie powoduje upadków wśród kawek, wron, gawronów, gołębi

Zarówno władze miasta jak i Powiatowy Lekarz Weterynarii prowadzą działania w celu zwalczania choroby i zachowania porządku na terenie miasta.

 

 

11.05.2023 godz. 18:22

Rozporządzenie nr 1/2023 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gołdapi z dnia 5 maja 2023 r. w sprawie wyznaczenia strefy objętej zakażeniem w związku ze stwierdzeniem wysoce zjadliwej grypy ptaków u ptak

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia poniedziałek, 8 maja 2023 r. Poz. 2637

ROZPORZĄDZENIE NR 1/2023

POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W GOŁDAPI

z dnia 5 maja 2023 r.

w sprawie wyznaczenia strefy objętej zakażeniem w związku ze stwierdzeniem wysoce zjadliwej grypy ptaków u ptaków dzikich

Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1 i 2, pkt 3 lit. b, pkt 4, 5a, 7, 8a, 8c lit. c, pkt 8e, 10, 11 oraz ust. 3 ustawy  z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U.  z 2020 r. poz. 1421 oraz z 2022 r. poz. 1570) oraz art. 60 lit b, art. 64 i art. 65 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/429 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie przenośnych chorób zwierząt oraz zmieniające i uchylające niektóre akty w dziedzinie zdrowia zwierząt („Prawo o zdrowiu zwierząt")  (Dz. Urz. L. 84 UE.  z 31.3.2016 r. str. 1, z późn.zm.) i art. 63 ust. 1, art. 64 rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2020/687 z dnia 17 grudnia 2019 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 w odniesieniu do przepisów dotyczących zapobiegania niektórym chorobom umieszczonym w wykazie oraz ich zwalczania (Dz. Urz. L 174 z 3.6.2020 r., str. 64), w związku ze stwierdzeniem wysoce zjadliwej grypy ptaków u ptaków dzikich podtyp H5N1, potwierdzonej badaniem w PIWet-PIB w Puławach nr P/23/12569 z dnia 28 kwietnia 2023 r. zarządza się, co następuje: 

§ 1.1. Wyznacza się strefę objętą zakażeniem wysoce zjadliwą grypą ptaków (HPAI) obejmującą obszar miasta Gołdap w jego granicach administracyjnych.

 1. Strefę, o której mowa w ust. 1 przedstawia poglądowa mapa stanowiąca załącznik do rozporządzenia.

 

§ 2. W strefie objętej zakażeniem, o której mowa w § 1 nakazuje się:

  1. utrzymywanie drobiu lub innych ptaków w odosobnieniu, w kurnikach lub innych zamkniętych obiektach budowlanych lub innym miejscu w gospodarstwie w sposób:

   1. uniemożliwiający kontakt z drobiem lub innymi ptakami utrzymywanymi w innych gospodarstwach,

   2. ograniczający ich kontakt z dzikimi ptakami;

  2. monitorowanie i niezwłoczne usunięcie zwłok drobiu lub innych ptaków poprzez unieszkodliwienie całych ciał lub części martwych lub uśmierconych ptaków zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego) (Dz. Urz. UE L 300 z 14.11.2009, str. 1 z późn. zm.);

  3. zabezpieczenie paszy przed dostępem dzikich ptaków;

 

  1. niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu wykorzystywanych do transportu drobiu lub innych ptaków, ich mięsa, paszy, ściółki lub nawozów naturalnych, innych środków transportu wjeżdżających do gospodarstwa lub z niego wyjeżdżających oraz innych przedmiotów lub substancji, które mogły zostać skażone wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI);

  2. stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przez osoby wchodzące oraz wychodzące z gospodarstwa, w którym utrzymywany jest drób, w szczególności odkażanie rąk i obuwia;

  3. wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami do budynków inwentarskich i wyjściami z tych budynków oraz utrzymanie ich w stanie zapewniającym skuteczne działanie środka dezynfekcyjnego albo zastosowanie innych rozwiązań technicznych pozwalających na oczyszczenie i odkażanie obuwia przed wejściami do takich budynków i wyjściami z nich;

  4. wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wjazdami i wyjazdami do i z gospodarstw utrzymujących drób oraz utrzymanie ich w stanie zapewniającym skuteczne działanie środka dezynfekcyjnego albo zainstalowanie w tych gospodarstwach niecek dezynfekcyjnych lub innych urządzeń zapewniających dezynfekcję kół pojazdów wjeżdżających do tego gospodarstwa lub z niego wyjeżdżających - przy czym szerokość tych mat albo niecek nie powinna być mniejsza niż szerokość wjazdów do tego gospodarstwa i wyjazdów z niego, a ich długość nie mniejsza niż obwód największego koła środka transportu wjeżdżającego do tych gospodarstw lub z nich wyjeżdżającego;

  5. posiadaczowi zwierząt:

   1. niezwłoczne informowanie właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii o zwiększonej zachorowalności lub śmiertelności lub znacznym obniżeniu produkcyjności zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie,

   2. zgłaszanie miejsc, w których przebywają zwierzęta z gatunków wrażliwych na wysoce zjadliwą grypę ptaków (HPAI), właściwemu miejscowo powiatowemu lekarzowi weterynarii.

§ 3. W strefie objętej zakażeniem, o której mowa w § 1 zakazuje się:

 1. przemieszczania ptaków dzikich oraz produktów pochodzących od tych ptaków i z tych ptaków przez ludzi;

 2. wywożenia lub rozrzucania ściółki lub nawozów naturalnych z gospodarstw, gdzie jest utrzymywany drób, chyba że właściwy miejscowo powiatowy lekarz weterynarii wyrazi zgodę na takie wywożenie lub rozrzucanie;

 3. pojenia drobiu wodą pochodzącą ze zbiorników wód powierzchniowych, do których może mieć dostęp dzikie ptactwo, chyba że woda jest poddawana obróbce zapewniającej inaktywację wirusów grypy ptaków;

 4. organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, gdzie są gromadzone drób lub inne ptaki;

 5. wypuszczania dzikich ptaków łownych w celu odtworzenia zasobów ptactwa łownego.

 

§ 4. W strefie objętej zakażeniem na terenie wokół Zalewu Nad Ustroniem, wprowadza się czasowe ograniczenie wstępu dla osób i pojazdów, z wyłączeniem funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, pracowników Inspekcji Weterynaryjnej, Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Państwowej Straży Łowieckiej, Państwowej Straży Rybackiej oraz innych osób upoważnionych przez ww. podmioty.

 

§ 5.1. Nakazuje się oznakowanie strefy objętej zakażeniem, o której mowa w § 1, poprzez ustawienie na zewnętrznej granicy tych obszarów, na ustalonych przez właściwe organy drogach publicznych lub drogach wewnętrznych, tablic ostrzegawczych z czarnym napisem na żółtym tle o następującej treści:

„UWAGA! WYSOCE ZJADLIWA GRYPA PTAKÓW - STREFA OBJĘTA ZAKAŻENIEM”.

Tablice i napisy mają mieć takie wymiary, aby były czytelne z odległości co najmniej 100 metrów, oznakowane w sposób trwały, nie podlegający działaniu czynników atmosferycznych.

2. W strefie z czasowym ograniczeniem wstępu dla osób i pojazdów nakazuje się ustawienie tablic ostrzegawczych o następującej treści:

„ZAKAZ WSTĘPU! WYSOCE ZJADLIWA GRYPA PTAKÓW”

§ 6. Nakazy i zakazy, o których mowa w § 2, 3,4 obowiązują wszystkich mieszkańców oraz osoby przebywające czasowo na obszarze, o którym mowa w § 1.

 

§ 7. Wykonanie rozporządzenia powierza się: Powiatowemu Komendantowi Policji w Gołdapi, Powiatowemu Komendantowi Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi, Burmistrzowi Miasta i Gminy Gołdap, Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie, Nadleśnictwu Gołdap, zarządcom i dzierżawcom obwodów łowieckich, właściwym miejscowym zarządcom dróg.

§ 8. Burmistrz Miasta i Gminy Gołdap oznaczy obszar w sposób określony w § 5 ust. 1, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie oznaczą obszar w sposób określony w § 5 ust. 2.

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie miasta Gołdap i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gołdapi

Stanisław Karkosiński

 

Załącznik

do Rozporządzenia nr 1/2023 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gołdapi z dnia 05.05.2023 r.

 

Uzasadnienie

 

Do rozporządzenia Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gołdapi w sprawie wyznaczenia strefy objętej zakażeniem, w związku ze stwierdzeniem wysoce zjadliwej grypy ptaków u ptaków dzikich w związku ze stwierdzeniem w dniu 28 kwietnia 2023 r. w mieście Gołdap, gmina Gołdap, pow. gołdapski wysoce zjadliwej grypy ptaków podtyp H5N1 u ptaków dzikich.

 

Grypa ptaków należy do chorób zakaźnych zwierząt zwalczanych z urzędu i jest wymieniona w załączniku nr 2 poz. 14 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1421 oraz z 2022 r., poz. 1570).

 

Wysoce zjadliwa grypa ptaków jest zakaźną i wysoce zaraźliwą chorobą wirusową, na którą podatny jest zarówno drób jak i ptaki dzikie. Wystąpienie tej choroby powoduje ogromne straty gospodarcze.

 

Ustanowienie rozporządzeniem Powiatowego Lekarza Weterynarii strefy objętej zakażeniem oraz określenie zasad zachowania ludności na tym terenie jest zgodne z przepisami cytowanej na wstępie ustawy i przepisami szczególnymi oraz niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i zwierząt w trakcie działań zmierzających do likwidacji choroby.

02.05.2023 godz. 12:33

INFORMACJA O PTASIEJ GRYPIE – prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności

W związku z potwierdzeniem ptasiej grypy na terenie miasta Gołdap (ptasia wyspa na zbiorniku przeciwpowodziowym) bardzo prosimy o zachowanie ostrożności i przestrzeganie zaleceń WHO:

unikanie kontaktu z ptakami niezależnie od tego czy są one zdrowe czy nie,

osoby, które muszą pracować z ptakami powinny nosić maski i kombinezony chroniące przed pyłem unoszącym się ze ściółki, a także dbać o higienę.

W przypadku znalezienia martwych ptaków nie należy ich dotykać, ale niezwłocznie poinformować inspekcję weterynaryjną:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gołdapi

Wojska Polskiego 17A, 19-500 Gołdap

+48 87 444 5030

+48 696 429 069

piw@goldap.piw.gov.pl

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii

Telefon +48 87 444 5030

+48 696 429 068

plw@goldap.piw.gov.pl

lek. wet. Stanisław Karkosiński


Ptasia grypa – co trzeba o niej wiedzieć?

Grypa ptaków to niezwykle zakaźna i zaraźliwa choroba wirusowa drobiu. Nosicielem wirusów grypy są ptaki dzikie – przede wszystkim gatunki związane ze środowiskiem wodnym, czyli kaczki, gęsi i łabędzie. Drób hodowlany może się zakazić, jeśli korzysta z tych samych zbiorników wodnych albo pastwisk, gdzie bytowały ptaki dzikie. Co ważne – nie musi się to odbywać w tym samym czasie, bo wirus może przeżyć w wodzie i innym wilgotnym środowisku przez wiele dni, a nawet tygodni.

Zalecenia dla hodowców drobiu

W ramach zapobiegania wystąpieniu wysoce zjadliwej grypy ptaków wszyscy posiadacze drobiu powinni przestrzegać wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz.U. 2022 poz. 768).

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220000768/O/D20220768.pdf

Do podstawowych środków bezpieczeństwa biologicznego, należą:

pozostawienie ptaków w zamknięciu i wstrzymanie się od wypuszczania ptaków na wybieg,

zabezpieczenie paszy i źródła wody przed dostępem zwierząt dzikich, w szczególności dzikiego ptactwa,

karmienie i pojenie drobiu wewnątrz budynków inwentarskich,

stosowanie odzieży i obuwia ochronnego dedykowanego wyłącznie do obsługi drobiu,

stosowanie środków higieny, w tym mycie rąk wodą z mydłem przed wykonywaniem czynności związanych z karmieniem i pojeniem ptaków,

wyłożenie mat dezynfekcyjnych w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób, a także zapewnienia utrzymania skuteczności działania środka dezynfekcyjnego.

Jeżeli hodowca drobiu zaobserwuje objawy kliniczne mogące wskazywać na zarażenie wirusem grypy ptaków, takie jak: zwiększona śmiertelność, apatia, znaczący spadek pobierania paszy i wody; duszność, sinica, wybroczyny, biegunka, nagły spadek nieśności, tzw. „lanie jaj” (jaja pozbawione skorup), objawy nerwowe: drgawki, skręt szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezborność ruchów, powinien niezwłocznie poinformować lekarza weterynarii prywatnej praktyki lub powiatowego lekarza weterynarii.

06.03.2023 godz. 13:06

Informacja o unieważnieniu pisemnego przetargu na sprzedaż samochodu

W dniu 06.03.2023r. zostaje unieważniony przetarg na sprzedaż zbędnego składnika rzeczowego majątku ruchomego:

- samochód osobowy marki MITSUBISHI ASX 4WD, nr rej NGO W 770.

 

 

Wadia zostaną zwrócone w terminie do 7 dni na rachunek Wpłacającego.

 

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii
w Gołdapi

Stanisław Karkosiński

Strona wykorzystuje pliki cookies. Możesz zablokować cookies zmieniając ustawienia w Twojej przeglądarce. Przeczytaj więcej o cookies lub ukryj ten komunikat x