Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gołdapi

Biuletyn Informacji Publicznej

Aktualności

19.02.2024 godz. 13:17

INFORMACJA O ZBĘDNYCH I ZUŻYTYCH SKŁADNIKACH RZECZOWYCH MAJĄTKU RUCHOMEGO W POWIATOWYM INSPEKTORACIE WETERYNARII W GOŁDAPI

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gołdapi na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 roku w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 2303 z późń. zm.) informuje, że posiada zbędne i zużyte składniki majątku ruchomego  przeznaczone do nieodpłatnego przekazania, będące na wyposażeniu Inspekcji Weterynaryjnej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Gołdapi. 

 1. Nieodpłatne przekazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego może nastąpić na pisemny wniosek podmiotów określonych w § 38 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. (tj. Dz.U. z 2023 poz. 2303 z późn. zm.) .
 1. Jednostki zainteresowane otrzymaniem składnika rzeczowego majątku ruchomego wymienionego w załączniku nr 1 do niniejszej informacji, mogą składać pisemne wnioski.

Wniosek (zał. nr 2) zainteresowanego podmiotu lub organu powinien zawierać elementy i dokumenty wymienione w § 38 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. (tj. Dz.U. z 2023 poz. 2303 z późn. zm.), a w szczególności:

- nazwę, siedzibę i adres jednostki sektora finansów publicznych lub państwowej osoby prawnej;

- wskazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego, którego wniosek dotyczy;

- oświadczenie, że przekazany składnik rzeczowy majątku ruchomego zostanie odebrany w terminie i miejscu wskazanym w protokole zdawczo – odbiorczym; 

- uzasadnienie.

 1. Wnioski należy składać pisemnie na adres: Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Gołdapi, ul. Wojska Polskiego 17A lub przesłać pocztą na w/w adres do dnia 01 marca 2024r., do godz. 1200    (liczy się data wpływu do jednostki).

Samochód można oglądać w dni robocze w siedzibie sprzedającego w godz. 800-1400 .

W przypadku, gdy co najmniej dwie jednostki wymienione w  § 38 ust.1   ww. rozporządzenia, będą zainteresowane nieodpłatnym przekazaniem, o przydziale składnika rzeczowego majątku ruchomego decyduje kolejność wpłynięcia wniosków oraz analiza potrzeb podmiotu wnioskującego. Nieodpłatnie przekazany składnik rzeczowy majątku ruchomego zostanie odebrany na koszt wnioskującego w terminie i miejscu uzgodnionym  na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego.

 1. Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z zainteresowanymi uczestnikami są:
  Stanisław Karkosiński, Tadeusz Faliński pod nr tel. 87 444 50 30 lub kontakt osobisty w siedzibie Zamawiającego, w godz. 800 - 1400

 

 

INFORMACJA O ZBĘDNYCH I ZUŻYTYCH SKŁADNIKACH RZECZOWYCH MAJĄTKU RUCHOMEGO

zdjęcia NISSAN

Załącznik nr 1 do informacji

Załącznik nr 2 - wniosek o nieodpłatne przekazanie_darowiznę majątku ruchomego - samochód PIW Gołdap

17.11.2023 godz. 09:52

O G Ł O S Z E N I E

Gołdap, dnia 17 listopada 2023r.

 

O G Ł O S Z E N I E

 

            Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gołdapi w związku z art.16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej z dnia 29 stycznia 2004r. (tj. Dz. U. z 2021r., poz.306 ze zm.) ogłasza informację o potrzebie realizacji niżej wymienionych zadań w ramach umowy – zlecenia w roku 2024.

 

Rodzaj czynności:

 1. Ochronne szczepienia i badania rozpoznawcze u zwierząt na obszarze gmin powiatu gołdapskiego i miasta Gołdap; Badania w kierunku Gruźlicy, Brucelozy, Enzootycznej białaczki bydła, Wścieklizny, ASF, CSF, BTV, FMD, SVD, Gorączki Q, choroby Aujeszky`ego;
 2. Badanie zwierząt umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu oraz wystawianie świadectw zdrowia na obszarze gmin powiatu gołdapskiego i miasta Gołdap;
 3. Badanie mięsa zwierząt łownych na terenie powiatu gołdapskiego i miasta Gołdap;
 4. Badanie przed i poubojowe mięsa na terenie gospodarstw na wniosek posiadacza zwierząt, przy produkcji mięsa na użytek własny na terenie gmin powiatu gołdapskiego i miasta Gołdap;
 5. Pobieranie próbek do badań na terenie powiatu gołdapskiego;
 6. Badanie laboratoryjne mięsa na obecność włośni;
 7. Prowadzenie kontroli urzędowych w ramach zwalczania chorób zakaźnych zwierząt.

 

Wnioski należy składać na udostępnionych formularzach do dnia 30 listopada 2023r.

 

Jednocześnie informuję, że wyznaczenie wystąpi z urzędu na podstawie decyzji administracyjnej wydanej prze PLW w Gołdapi, a zgłoszenie osób ubiegających się o wyznaczenie nie jest równoznaczne z wszczęciem postępowania administracyjnego, które to postępowanie będzie toczyło się z urzędu tylko i wyłącznie względem osób, których zgłoszenie zostanie pozytywnie zweryfikowane i zakwalifikowane do wyznaczenia.

 

 

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii

w Gołdapi

 lek. wet. Stanisław Karkosiński

27.09.2023 godz. 12:29

NIE WOLNO PRZEWOZIĆ

INFORMACJE

 

Rolniku pamiętaj, że według zasad dobrostanu zwierząt w transporcie NIE WOLNO PRZEWOZIĆ:

- samic, które są w okresie przekraczającym  90% przewidywanego okresu ciąży,

- samic, które urodziły do 7 dni przed planowanym terminem transportu (transport najszybciej może odbyć się na 8 dobę po porodzie),

- zwierząt leżących, które nie są w stanie samodzielnie się poruszać,

- zwierząt poważnie rannych, z otwartymi ranami lub wypadnięciem macicy/odbytu,

- młodych zwierząt, które mają niezagojoną ranę pępowinową,

- świń poniżej 3 tygodnia życia, jagniąt poniżej 1 tygodnia życia, jałówek w wieku poniżej 10 dni (wyjątek stanowi transport na odległość poniżej 100km).

 

W przypadku, gdy zdrowe zwierzę, np. świnia, owca, koza, krowa, czy koń, ulegnie wypadkowi, np. złamie kończynę, kręgosłup, lub też ulegnie innemu urazowi, który uniemożliwia mu samodzielne poruszanie się i tym samym transport do rzeźni możliwy jest do przeprowadzenia UBÓJ Z KONIECZNOŚCI

 

Co należy zrobić, gdy zdrowe zwierzę ulegnie wypadkowi?

Należy wezwać lekarza weterynarii, który stwierdzi czy zwierzę powinno być leczone, poddane ubojowi
z konieczności, czy też uśmiercone (wykluczeniem do uboju może być okres karencji zastosowanych leków bądź ogólny zły stan zdrowia zwierzęcia, który spowoduje niezdatność mięsa do spożycia)

Jeżeli nie ma przeciwskazań do uboju należy:

- skontaktować się z możliwie najbliższą rzeźnią, która świadczy usługi wykonywania uboju
z konieczności w gospodarstwie,

- skontaktować się z powiatowym lekarzem weterynarii w celu przeprowadzenia badania przedubojowego i wystawienia świadectwa urzędowego.

05.09.2023 godz. 16:48

Szczepienie lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

Warmińsko Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, że w dniach 21 - 23 września 2023 r.,

na terenie powiatu ełckiego, powiatu oleckiego, powiatu gołdapskiego, powiatu węgorzewskiego, powiatu giżyckiego (gmina Giżycko, Kruklanki, Miłki i Wydminy), powiatu piskiego (gmina Biała Piska, Orzysz oraz Pisz)...

K O M U N I K A T

01.09.2023 godz. 11:58

ROZPORZĄDZENIE NR 2/2023 POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W GOŁDAPI

w sprawie uchylenia rozporządzenia nr 1/2023 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gołdapi z dnia 5 maja 2023 r. w sprawie wyznaczenia strefy objętej zakażeniem w związku ze stwierdzeniem wysoce zjadliwej grypy ptaków u ptaków dzikich

z dnia 31 sierpnia 2023 r.

 

Na podstawie art. 45 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2023 r., poz. 1075), zarządza się, co następuje:

§ 1. Uchyla się rozporządzenie nr 1/2023 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gołdapi z dnia 5 maja 2023 r. w sprawie wyznaczenia strefy objętej zakażeniem w związku ze stwierdzeniem wysoce zjadliwej grypy ptaków u ptaków dzikich (Dz. Urz. Województwa Warmińsko - Mazurskiego z 2023 r. poz. 2637).

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na obszarze powiatu gołdapskiego i podlega ogłoszeniu  w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gołdapi
Stanisław Karkosiński

 

DZIENNIK

 

 

23.08.2023 godz. 12:21

ASF - środki kontroli, bioasekuracja, zasady przemieszczania świń

Materiały informacyjne dla hodowców świń i rolników.

Środki szczególne w zakresie zwalczania chorób w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń oraz uchylające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2021/605.  Główny Inspektorat Weterynarii przygotował materiały informacyjne dedykowane hodowcom świń i rolnikom.

Opracowany materiał pdf 3.3 MB

20.06.2023 godz. 10:19

INFORMACJA

Drodzy Mieszkańcy

Celem uspokojenia mieszkańców i osób przebywających na terenie gminy Gołdap, w związku z licznymi zgłoszeniami dotyczącymi informacji o padłych ptakach leżących w parkach i na ulicach, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gołdapi informuje, że szczep ptasiej grypy HPAI  panujący  w powiecie gołdapskim atakuje jedynie mewy śmieszki i rybitwy.

Zwiększona ilość padłych ptaków związana jest ze spotęgowaną liczebnością ptasich kolonii w tym roku na terenie miasta. Przyczyną padania  jest naturalna śmiertelność spowodowana wypadaniem piskląt z gniazd oraz  nauką latania przez młode ptaki.

Fakt wystąpienia ptasiej grypy nie powoduje upadków wśród kawek, wron, gawronów, gołębi

Zarówno władze miasta jak i Powiatowy Lekarz Weterynarii prowadzą działania w celu zwalczania choroby i zachowania porządku na terenie miasta.

 

 

11.05.2023 godz. 18:22

Rozporządzenie nr 1/2023 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gołdapi z dnia 5 maja 2023 r. w sprawie wyznaczenia strefy objętej zakażeniem w związku ze stwierdzeniem wysoce zjadliwej grypy ptaków u ptak

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia poniedziałek, 8 maja 2023 r. Poz. 2637

ROZPORZĄDZENIE NR 1/2023

POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W GOŁDAPI

z dnia 5 maja 2023 r.

w sprawie wyznaczenia strefy objętej zakażeniem w związku ze stwierdzeniem wysoce zjadliwej grypy ptaków u ptaków dzikich

Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1 i 2, pkt 3 lit. b, pkt 4, 5a, 7, 8a, 8c lit. c, pkt 8e, 10, 11 oraz ust. 3 ustawy  z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U.  z 2020 r. poz. 1421 oraz z 2022 r. poz. 1570) oraz art. 60 lit b, art. 64 i art. 65 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/429 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie przenośnych chorób zwierząt oraz zmieniające i uchylające niektóre akty w dziedzinie zdrowia zwierząt („Prawo o zdrowiu zwierząt")  (Dz. Urz. L. 84 UE.  z 31.3.2016 r. str. 1, z późn.zm.) i art. 63 ust. 1, art. 64 rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2020/687 z dnia 17 grudnia 2019 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 w odniesieniu do przepisów dotyczących zapobiegania niektórym chorobom umieszczonym w wykazie oraz ich zwalczania (Dz. Urz. L 174 z 3.6.2020 r., str. 64), w związku ze stwierdzeniem wysoce zjadliwej grypy ptaków u ptaków dzikich podtyp H5N1, potwierdzonej badaniem w PIWet-PIB w Puławach nr P/23/12569 z dnia 28 kwietnia 2023 r. zarządza się, co następuje: 

§ 1.1. Wyznacza się strefę objętą zakażeniem wysoce zjadliwą grypą ptaków (HPAI) obejmującą obszar miasta Gołdap w jego granicach administracyjnych.

 1. Strefę, o której mowa w ust. 1 przedstawia poglądowa mapa stanowiąca załącznik do rozporządzenia.

 

§ 2. W strefie objętej zakażeniem, o której mowa w § 1 nakazuje się:

  1. utrzymywanie drobiu lub innych ptaków w odosobnieniu, w kurnikach lub innych zamkniętych obiektach budowlanych lub innym miejscu w gospodarstwie w sposób:

   1. uniemożliwiający kontakt z drobiem lub innymi ptakami utrzymywanymi w innych gospodarstwach,

   2. ograniczający ich kontakt z dzikimi ptakami;

  2. monitorowanie i niezwłoczne usunięcie zwłok drobiu lub innych ptaków poprzez unieszkodliwienie całych ciał lub części martwych lub uśmierconych ptaków zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego) (Dz. Urz. UE L 300 z 14.11.2009, str. 1 z późn. zm.);

  3. zabezpieczenie paszy przed dostępem dzikich ptaków;

 

  1. niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu wykorzystywanych do transportu drobiu lub innych ptaków, ich mięsa, paszy, ściółki lub nawozów naturalnych, innych środków transportu wjeżdżających do gospodarstwa lub z niego wyjeżdżających oraz innych przedmiotów lub substancji, które mogły zostać skażone wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI);

  2. stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przez osoby wchodzące oraz wychodzące z gospodarstwa, w którym utrzymywany jest drób, w szczególności odkażanie rąk i obuwia;

  3. wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami do budynków inwentarskich i wyjściami z tych budynków oraz utrzymanie ich w stanie zapewniającym skuteczne działanie środka dezynfekcyjnego albo zastosowanie innych rozwiązań technicznych pozwalających na oczyszczenie i odkażanie obuwia przed wejściami do takich budynków i wyjściami z nich;

  4. wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wjazdami i wyjazdami do i z gospodarstw utrzymujących drób oraz utrzymanie ich w stanie zapewniającym skuteczne działanie środka dezynfekcyjnego albo zainstalowanie w tych gospodarstwach niecek dezynfekcyjnych lub innych urządzeń zapewniających dezynfekcję kół pojazdów wjeżdżających do tego gospodarstwa lub z niego wyjeżdżających - przy czym szerokość tych mat albo niecek nie powinna być mniejsza niż szerokość wjazdów do tego gospodarstwa i wyjazdów z niego, a ich długość nie mniejsza niż obwód największego koła środka transportu wjeżdżającego do tych gospodarstw lub z nich wyjeżdżającego;

  5. posiadaczowi zwierząt:

   1. niezwłoczne informowanie właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii o zwiększonej zachorowalności lub śmiertelności lub znacznym obniżeniu produkcyjności zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie,

   2. zgłaszanie miejsc, w których przebywają zwierzęta z gatunków wrażliwych na wysoce zjadliwą grypę ptaków (HPAI), właściwemu miejscowo powiatowemu lekarzowi weterynarii.

§ 3. W strefie objętej zakażeniem, o której mowa w § 1 zakazuje się:

 1. przemieszczania ptaków dzikich oraz produktów pochodzących od tych ptaków i z tych ptaków przez ludzi;

 2. wywożenia lub rozrzucania ściółki lub nawozów naturalnych z gospodarstw, gdzie jest utrzymywany drób, chyba że właściwy miejscowo powiatowy lekarz weterynarii wyrazi zgodę na takie wywożenie lub rozrzucanie;

 3. pojenia drobiu wodą pochodzącą ze zbiorników wód powierzchniowych, do których może mieć dostęp dzikie ptactwo, chyba że woda jest poddawana obróbce zapewniającej inaktywację wirusów grypy ptaków;

 4. organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, gdzie są gromadzone drób lub inne ptaki;

 5. wypuszczania dzikich ptaków łownych w celu odtworzenia zasobów ptactwa łownego.

 

§ 4. W strefie objętej zakażeniem na terenie wokół Zalewu Nad Ustroniem, wprowadza się czasowe ograniczenie wstępu dla osób i pojazdów, z wyłączeniem funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, pracowników Inspekcji Weterynaryjnej, Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Państwowej Straży Łowieckiej, Państwowej Straży Rybackiej oraz innych osób upoważnionych przez ww. podmioty.

 

§ 5.1. Nakazuje się oznakowanie strefy objętej zakażeniem, o której mowa w § 1, poprzez ustawienie na zewnętrznej granicy tych obszarów, na ustalonych przez właściwe organy drogach publicznych lub drogach wewnętrznych, tablic ostrzegawczych z czarnym napisem na żółtym tle o następującej treści:

„UWAGA! WYSOCE ZJADLIWA GRYPA PTAKÓW - STREFA OBJĘTA ZAKAŻENIEM”.

Tablice i napisy mają mieć takie wymiary, aby były czytelne z odległości co najmniej 100 metrów, oznakowane w sposób trwały, nie podlegający działaniu czynników atmosferycznych.

2. W strefie z czasowym ograniczeniem wstępu dla osób i pojazdów nakazuje się ustawienie tablic ostrzegawczych o następującej treści:

„ZAKAZ WSTĘPU! WYSOCE ZJADLIWA GRYPA PTAKÓW”

§ 6. Nakazy i zakazy, o których mowa w § 2, 3,4 obowiązują wszystkich mieszkańców oraz osoby przebywające czasowo na obszarze, o którym mowa w § 1.

 

§ 7. Wykonanie rozporządzenia powierza się: Powiatowemu Komendantowi Policji w Gołdapi, Powiatowemu Komendantowi Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi, Burmistrzowi Miasta i Gminy Gołdap, Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie, Nadleśnictwu Gołdap, zarządcom i dzierżawcom obwodów łowieckich, właściwym miejscowym zarządcom dróg.

§ 8. Burmistrz Miasta i Gminy Gołdap oznaczy obszar w sposób określony w § 5 ust. 1, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie oznaczą obszar w sposób określony w § 5 ust. 2.

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie miasta Gołdap i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gołdapi

Stanisław Karkosiński

 

Załącznik

do Rozporządzenia nr 1/2023 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gołdapi z dnia 05.05.2023 r.

 

Uzasadnienie

 

Do rozporządzenia Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gołdapi w sprawie wyznaczenia strefy objętej zakażeniem, w związku ze stwierdzeniem wysoce zjadliwej grypy ptaków u ptaków dzikich w związku ze stwierdzeniem w dniu 28 kwietnia 2023 r. w mieście Gołdap, gmina Gołdap, pow. gołdapski wysoce zjadliwej grypy ptaków podtyp H5N1 u ptaków dzikich.

 

Grypa ptaków należy do chorób zakaźnych zwierząt zwalczanych z urzędu i jest wymieniona w załączniku nr 2 poz. 14 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1421 oraz z 2022 r., poz. 1570).

 

Wysoce zjadliwa grypa ptaków jest zakaźną i wysoce zaraźliwą chorobą wirusową, na którą podatny jest zarówno drób jak i ptaki dzikie. Wystąpienie tej choroby powoduje ogromne straty gospodarcze.

 

Ustanowienie rozporządzeniem Powiatowego Lekarza Weterynarii strefy objętej zakażeniem oraz określenie zasad zachowania ludności na tym terenie jest zgodne z przepisami cytowanej na wstępie ustawy i przepisami szczególnymi oraz niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i zwierząt w trakcie działań zmierzających do likwidacji choroby.

Strona wykorzystuje pliki cookies. Możesz zablokować cookies zmieniając ustawienia w Twojej przeglądarce. Przeczytaj więcej o cookies lub ukryj ten komunikat x