Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gołdapi

Biuletyn Informacji Publicznej

Deklaracja Dostępności

Wersja z: 19.03.2021 12:06:49

Deklaracja Dostępności

Deklaracja dostępności
Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Gołdapi zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Gołdapi .
• Data publikacji strony internetowej : 04.10.2018
• Data ostatniej istotnej aktualizacji : 04.10.2018
Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
Treści niedostępne
• Nie wszystkie grafiki/zdjęcia mogą być opatrzone tekstem alternatywnym,
• Brak dostępności lub niepełna dostępność niektórych plików, załączników w formacie PDF, DOC, itp.,
Wyłączenia
• dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
• mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
• pliki wytworzone przez inne podmioty niż Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gołdapi i przekazane do publikacji w formie papierowej lub skanów nie są dostępne z uwagi na brak dostępu do danych źródłowych,
• treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
• Deklarację sporządzono dnia: 23.10.2020
• Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 25.10.2020
• Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
• Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Krzysztof Tylenda oraz Paweł Wądołowski
• E-mail: koordynator.dostepnosci@goldap.piw.gov.pl
• Telefon: +48 87 444 50 30
Każdy ma prawo:
• zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
• zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
• wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
Żądanie musi zawierać:
• dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
• wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
• wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.
Skargi i odwołania
Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:
• Organ nadzorujący: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gołdapi
• Adres: ul. Wojska Polskiego 17A
19-500 Gołdap
• E-mail: piw@goldap.piw.gov.pl
• Telefon: +48 87 444 50 30
Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.
• Adres organu odwoławczego: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa
• Adres e-mail organu odwoławczego: biurorzecznika@brpo.gov.pl
• Telefon organu odwoławczego: 800 676 676.
Dostępność architektoniczna
Siedziba Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Gołdapi mieści się w budynku na ul. Wojska Polskiego 17A, 19-500 Gołdap.
• Budynek dwukondygnacyjny niedostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (brak windy).
• Budynek ma jedno wejście od strony ul. Wojska Polskiego.
• Do budynku wchodzi się po schodach (brak pochylni oraz windy).
• Przed budynkiem jest parking własny.
• W budynkach i przed nimi brak informacji głosowych oraz pętli indukcyjnych, brak informacji o prawie wstępu z psem asystującym.
• Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu oraz online. Możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego możliwa następuje na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami w formie określonej w tym wniosku – pracownik schodzi do interesanta po zawiadomieniu przez osobę wnioskującą lub bezpośrednio przez pracownika informacji o konieczności obsługi klienta z niepełnosprawnością ruchową w pomieszczeniu zlokalizowanym na parterze budynku.

 

Powrót do rejestru zmian

Strona wykorzystuje pliki cookies. Możesz zablokować cookies zmieniając ustawienia w Twojej przeglądarce. Przeczytaj więcej o cookies lub ukryj ten komunikat x