Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gołdapi

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o potrzebie realizacji zadań w ramach umowy zlecenia na rok 2021

O G Ł O S Z E N I E

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gołdapi w związku z art. 16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej z dnia 29 stycznia 2004 r. (t. j. Dz. U. 2018 r., poz. 1557 ze zm.) ogłasza informację o potrzebie realizacji niżej wymienionych zadań w ramach umowy - zlecenia w roku 2021.

 

Rodzaj czynności:

1.Ochronne szczepienia i badania rozpoznawcze u zwierząt na obszarze gmin powiatu gołdapskiego i miasta Gołdap; Badania w kierunku Gruźlicy, Brucelozy, Enzootycznej Białaczki Bydła, Wścieklizny, ASF, CSF, BTV, FMD, SVD, Gorączki Q, Choroby Aujeszky`ego;

2.Badanie zwierząt umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu oraz wystawianie świadectw zdrowia na obszarze gmin powiatu gołdapskiego i miasta Gołdap;

3.Badanie mięsa zwierząt łownych na terenie gmin powiatu gołdapskiego i miasta Gołdap;

4.Badanie przed i poubojowe mięsa na terenie gospodarstw na wniosek posiadacza zwierząt, przy produkcji mięsa na użytek własny na terenie gmin powiatu gołdapskiego i miasta Gołdap;

5.Pobieranie próbek do badań na terenie powiatu gołdapskiego.

 

Wnioski należy składać na udostępnionych formularzach do dnia 4 grudnia 2020 r.

Jednocześnie informuję, że wyznaczenie nastąpi z urzędu na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez PLW w Gołdapi, a zgłoszenie osób ubiegających się o wyznaczenie nie jest równoznaczne z wszczęciem postępowania administracyjnego, które to postępowanie będzie toczyło się z urzędu tylko i wyłącznie względem osób, których zgłoszenie zostanie pozytywnie zweryfikowane i zakwalifikowane do wyznaczenia.

 

Oswiadczenie zleceniobiorcy wyznaczenie 2021

Wniosek wyznaczenie 2021

 

 

DANE OSOBOWE – KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku p przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

  • Administrator danych i kontakt do niego: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gołdapi ul. Wojska Polskiego 17A 19-500 Gołdap
  • Kontakt do inspektora ochrony danych: iod@justpok.pl
  • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru w celu realizacji zadań wymienionych w ogłoszeniu w ramach umowy zlecenie w 2020r.
  • Informacje o odbiorcach danych: Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami tych danych mogą być tylko podmioty uprawnione do ich odbioru.
  • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia niniejszego naboru
  • Uprawnienia:
  • prawo żądania od administratora danych do dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
  • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 16 Ustawy z dnia 29.01.2004r. o Inspekcji Weterynaryjnej (t.j. Dz. U. z 2018r.,poz.1557 ze zm.) w zw. Z art. 6 ust.1 lit. B i c RODO.
Wytworzenie: Krzysztof Tylenda (19.11.2020 godz. 09:47)
Publikacja: Krzysztof Tylenda (19.11.2020 godz. 09:47)
Ostatnia zmiana: Krzysztof Tylenda (19.11.2020 godz. 10:42)
Rejestr zmian
Strona wykorzystuje pliki cookies. Możesz zablokować cookies zmieniając ustawienia w Twojej przeglądarce. Przeczytaj więcej o cookies lub ukryj ten komunikat x