Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gołdapi

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o ofertowym przetargu nieograniczonym na sprzedaż zbędnych składników majątku ruchomego


Sprzedający: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gołdapi
Adres: 19-500 Gołdap ul. Wojska Polskiego 17A
Adres strony internetowej: http://www.goldap.piw.gov.pl/

Data ogłoszenia: 5 czerwca 2018 roku

OGŁASZA OFERTOWY III PRZETARG NIEOGRANICZONY
na sprzedaż zbędnego majątku ruchomego.

Znak postępowania: PIW.ZP.2640-03/2018

Postępowanie prowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z zapisem § 9 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz. U. z 2017 r., poz. 729).

Przedmiotem sprzedaży jest:

samochód osobowy marki KIA CEED, rodzaj nadwozia: kombi, nr rej NGO N960, rok produkcji 2007, silnik benzynowy, przebieg 250 025 km, cena wywoławcza 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

 1. Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie oferty zakupu która powinna zawierać:
  • imię nazwisko i adres lub nazwę firmy i siedzibę oferenta,
  • oferowaną cenę i warunki jej zapłaty,
  • oświadczenie że oferent zapoznał się z przedmiotem przetargu lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin,
  • oświadczenie o wpłacie wadium.

  Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 14 dni licząc od terminu wpływu ofert.
   
  Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie z napisem: Przetarg ofertowy na sprzedaż samochodu marki KIA CEED w sekretariacie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Gołdapi, ul. Wojska Polskiego 17A lub przesłać pocztą na w/w adres do dnia 20.06.2018 roku do godz. 10:00.
 2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Gołdapi (sekretariat) w dniu 20.06.2018 roku o godz. 10:30.
 3. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w kwocie 1000 zł (słownie: tysiąc złotych) na konto PIW w Gołdapi: NBP O/Olsztyn nr 51 1010 1397 0086 7313 9120 0000 do godz. 10:00 w dniu przetargu. Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży. Wadium wpłacone przez nabywcę ulega zaliczeniu na poczet ceny nabycia. Wadium wpłacone przez innych uczestników przetargu podlega zwrotowi w terminie 7 dni po zakończeniu przetargu.
 4. Samochód można oglądać w dni robocze w siedzibie sprzedającego w godz. 8:00-14:00.
 5. Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z zainteresowanymi uczestnikami jest: Stanisław Karkosiński pod nr tel. 87 444 50 30 lub kontakt osobisty w siedzibie Zamawiającego, w godz. 8:00-14:00.
 6. O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będzie wyłącznie kryterium ceny oferty: cena brutto oferty 100%. Oferta podlega odrzuceniu jeżeli:
  • zostanie złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium,
  • nie zawiera danych i dokumentów, o których mowa w pkt 1, lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość.
  Jeżeli co najmniej dwóch oferentów będzie zainteresowanych nabyciem samochodu w jednakowej cenie, zostanie przeprowadzona pomiędzy nimi aukcja. W przypadku aukcji postąpienie może wynosić nie mniej niż 350 zł. Z chwilą zaoferowania najwyższej ceny nastąpi zawarcie umowy sprzedaży samochodu.
 7. Zawarcie umowy sprzedaży samochodu nastąpi w terminie 7 dni od rozstrzygnięcia przetargu. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy pod rygorem utraty wadium. Samochód zostanie wydany niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.
 8. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gołdapi zastrzega sobie możliwość zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Powiatowy Lekarz Weterynarii
w Gołdapi
Stanisław Karkosiński

Do pobrania:

Wytworzenie: Robert Jegliński (04.10.2018 godz. 13:53)
Publikacja: Robert Jegliński (04.10.2018 godz. 14:03)
Rejestr zmian
Strona wykorzystuje pliki cookies. Możesz zablokować cookies zmieniając ustawienia w Twojej przeglądarce. Przeczytaj więcej o cookies lub ukryj ten komunikat x