Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gołdapi

Biuletyn Informacji Publicznej

Rozporządzenie nr 11 wojewody warmińsko-mazurskiego z dnia 29 maja 2020 rokuRozporządzenie nr 11
wojewody warmińsko-mazurskiego

z dnia 29 maja 2020 roku

w sprawie postępowania ze zwłokami padłych dzików na terenie województwa warmińsko-mazurskiego

Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 8c ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2018 r. poz. 1967, zm. w Dz. U. z 2020 r. poz. 148 i 285) oraz art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1464), zarządza się, co następuje:

§ 1.
 1. Nakazuje się dzierżawcom albo zarządcom obwodów łowieckich oznaczonych zgodnie z uchwałą Nr XXIV/465/08 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie „Podziału województwa Warmińsko-Mazurskiego na obwody łowieckie” i położonych na terenie:
  1. powiatu bartoszyckiego;
  2. powiatu braniewskiego;
  3. powiatu ełckiego;
  4. powiatu giżyckiego;
  5. powiatu gołdapskiego;
  6. powiatu kętrzyńskiego;
  7. powiatu lidzbarskiego;
  8. powiatu oleckiego;
  9. powiatu węgorzewskiego
  niezwłocznie zgłaszać zwłoki padłych dzików powiatowemu lekarzowi weterynarii właściwemu ze względu na miejsce ich znalezienia w celu pobrania próbek do badania w kierunku afrykańskiego pomoru świń.
 2. Nakazuje się dzierżawcom albo zarządcom obwodów łowieckich, o których mowa w § 1 ust. 1, unieszkodliwiać zwłoki padłych dzików, według wskazań powiatowego lekarza weterynarii, właściwego ze względu na miejsce ich znalezienia.
§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie powiatu bartoszyckiego, braniewskiego, ełckiego, giżyckiego, gołdapskiego, kętrzyńskiego, lidzbarskiego, oleckiego i węgorzewskiego i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Wojewoda Warmińsko-Mazurski
Artur Chojecki

Wytworzenie: Robert Jegliński (02.06.2020 godz. 08:37)
Publikacja: Robert Jegliński (02.06.2020 godz. 08:37)
Ostatnia zmiana: Robert Jegliński (02.06.2020 godz. 08:43)
Rejestr zmian
Strona wykorzystuje pliki cookies. Możesz zablokować cookies zmieniając ustawienia w Twojej przeglądarce. Przeczytaj więcej o cookies lub ukryj ten komunikat x