Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gołdapi

Biuletyn Informacji Publicznej

Strona główna

Punkt badania w kierunku włośnicy na terenie  powiatu gołdapskiego

wyłącznie  w Przychodni Weterynaryjnej ARA-VET,

Mickiewicza 9, 19-500 Gołdap

Lek. wet. Janusz Karpiński

 

Próby do badań prosimy dostarczać we wtorki lub piątki do godziny 12:00.

 W przypadku nieobecności lek. wet. Janusza Karpińskiego, proszę o dostarczenie prób do Inspektoratu w poniedziałki do godziny 15:00 i w czwartki do 10:00.

 

 

 


Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gołdapi na terenie powiatu Gołdapiskiego wyznaczył Przychodnię Weterynaryjną "ARA-VET" S.C. JANUSZ KARPIŃSKI MAŁGORZATA WAŚKIEWICZ-KARPIŃSKA w 19-500 Gołdap przy ul. Mickiewicza tel. +48 87 615 01 66,  +48 502 677 237,  +48 502 097 789 do szczepienia zwierząt z Ukrainy nie posiadających aktualnych szczepień w kierunku wścieklizny.
W związku z zagrożeniem epidemiologicznym Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gołdapi informuje, że inspektorzy dostępni są w dni robocze w godzinach od 7:00 do 15:00 pod numerami telefonów +48 696 429 069, +48 87 444 5030 oraz adresem email piw@goldap.piw.gov.pl. Prosimy o telefoniczne lub mailowe załatwianie spraw.

Wnioski i wszelką dokumentację należy dostarczać drogą elektroniczną na adres email piw@goldap.piw.gov.pl lub Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na platformie ePUAP.

 


Witamy na witrynie internetowej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Gołdapi. Witryna powstała w celu zapewnienia stałego i powszechnego dostępu do aktualnych informacji na temat działalności Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Gołdapi zgodnie z wymogami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2001 nr 112 poz. 1198).

Wykorzystywanie i dalsze publikowanie informacji zawartych w biuletynie informacji publicznej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Gołdapi (PIW Gołdap) dozwolone jest pod warunkiem jednoczesnego zamieszczenia informacji o źródle oraz czasie jej pozyskania.

Godziny pracy urzędu

Informujemy, że na podstawie §2 pkt. 2 zarządzenia nr 525 Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2023 roku, Powiatowy Lekarz Weterynarii zmienił godziny urzędowania Powiatowej Inspekcji Weterynarii w Gołdapi.

Od dnia 20 listopada 2023 inspektorat będzie czynny w poniedziałki w godzinach 8.00-16.00, w pozostałe dni tygodnia 7.00-15.00.

W sprawach skarg i wniosków Powiatowy Lekarz Weterynarii przyjmuje w poniedziałki w godzinach 8:00-10:00.

Dane adresowe

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gołdapi
ul. Wojska Polskiego 17A, 19-500 Gołdap

NIP 8471394824
REGON 790675884

tel: +48 87 444 5030
fax: +48 87 735 20 98, 87 444 5031
email: piw@goldap.piw.gov.pl

 

Obszar terytorialny działalności

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gołdapi działa na terenie powiatu gołdapskiego obejmującym:

 • miasto oraz gminę miejsko-wiejską Gołdap;
 • gminę wiejską Dubeninki;
 • gminę wiejską Banie Mazurskie.

Cennik opłat skarbowych

Opłaty skarbowe:
- wydanie decyzji 10 zł
- wydanie zaświadczenia 17 zł
- wydanie licencji przewoźnika 616 zł

Opłatę należy wnieść w kasie Urzędu Miejskiego w Gołdapi, Plac Zwycięstwa 14 (I piętro). Pokwitowanie opłaty należy dołączyć do składanego wniosku.

Aktualności

19.02.2024 godz. 13:17

INFORMACJA O ZBĘDNYCH I ZUŻYTYCH SKŁADNIKACH RZECZOWYCH MAJĄTKU RUCHOMEGO W POWIATOWYM INSPEKTORACIE WETERYNARII W GOŁDAPI

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gołdapi na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 roku w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 2303 z późń. zm.) informuje, że posiada zbędne i zużyte składniki majątku ruchomego  przeznaczone do nieodpłatnego przekazania, będące na wyposażeniu Inspekcji Weterynaryjnej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Gołdapi. 

 1. Nieodpłatne przekazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego może nastąpić na pisemny wniosek podmiotów określonych w § 38 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. (tj. Dz.U. z 2023 poz. 2303 z późn. zm.) .
 1. Jednostki zainteresowane otrzymaniem składnika rzeczowego majątku ruchomego wymienionego w załączniku nr 1 do niniejszej informacji, mogą składać pisemne wnioski.

Wniosek (zał. nr 2) zainteresowanego podmiotu lub organu powinien zawierać elementy i dokumenty wymienione w § 38 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. (tj. Dz.U. z 2023 poz. 2303 z późn. zm.), a w szczególności:

- nazwę, siedzibę i adres jednostki sektora finansów publicznych lub państwowej osoby prawnej;

- wskazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego, którego wniosek dotyczy;

- oświadczenie, że przekazany składnik rzeczowy majątku ruchomego zostanie odebrany w terminie i miejscu wskazanym w protokole zdawczo – odbiorczym; 

- uzasadnienie.

 1. Wnioski należy składać pisemnie na adres: Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Gołdapi, ul. Wojska Polskiego 17A lub przesłać pocztą na w/w adres do dnia 01 marca 2024r., do godz. 1200    (liczy się data wpływu do jednostki).

Samochód można oglądać w dni robocze w siedzibie sprzedającego w godz. 800-1400 .

W przypadku, gdy co najmniej dwie jednostki wymienione w  § 38 ust.1   ww. rozporządzenia, będą zainteresowane nieodpłatnym przekazaniem, o przydziale składnika rzeczowego majątku ruchomego decyduje kolejność wpłynięcia wniosków oraz analiza potrzeb podmiotu wnioskującego. Nieodpłatnie przekazany składnik rzeczowy majątku ruchomego zostanie odebrany na koszt wnioskującego w terminie i miejscu uzgodnionym  na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego.

 1. Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z zainteresowanymi uczestnikami są:
  Stanisław Karkosiński, Tadeusz Faliński pod nr tel. 87 444 50 30 lub kontakt osobisty w siedzibie Zamawiającego, w godz. 800 - 1400

 

 

INFORMACJA O ZBĘDNYCH I ZUŻYTYCH SKŁADNIKACH RZECZOWYCH MAJĄTKU RUCHOMEGO

zdjęcia NISSAN

Załącznik nr 1 do informacji

Załącznik nr 2 - wniosek o nieodpłatne przekazanie_darowiznę majątku ruchomego - samochód PIW Gołdap

17.11.2023 godz. 09:52

O G Ł O S Z E N I E

Gołdap, dnia 17 listopada 2023r.

 

O G Ł O S Z E N I E

 

            Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gołdapi w związku z art.16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej z dnia 29 stycznia 2004r. (tj. Dz. U. z 2021r., poz.306 ze zm.) ogłasza informację o potrzebie realizacji niżej wymienionych zadań w ramach umowy – zlecenia w roku 2024.

 

Rodzaj czynności:

 1. Ochronne szczepienia i badania rozpoznawcze u zwierząt na obszarze gmin powiatu gołdapskiego i miasta Gołdap; Badania w kierunku Gruźlicy, Brucelozy, Enzootycznej białaczki bydła, Wścieklizny, ASF, CSF, BTV, FMD, SVD, Gorączki Q, choroby Aujeszky`ego;
 2. Badanie zwierząt umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu oraz wystawianie świadectw zdrowia na obszarze gmin powiatu gołdapskiego i miasta Gołdap;
 3. Badanie mięsa zwierząt łownych na terenie powiatu gołdapskiego i miasta Gołdap;
 4. Badanie przed i poubojowe mięsa na terenie gospodarstw na wniosek posiadacza zwierząt, przy produkcji mięsa na użytek własny na terenie gmin powiatu gołdapskiego i miasta Gołdap;
 5. Pobieranie próbek do badań na terenie powiatu gołdapskiego;
 6. Badanie laboratoryjne mięsa na obecność włośni;
 7. Prowadzenie kontroli urzędowych w ramach zwalczania chorób zakaźnych zwierząt.

 

Wnioski należy składać na udostępnionych formularzach do dnia 30 listopada 2023r.

 

Jednocześnie informuję, że wyznaczenie wystąpi z urzędu na podstawie decyzji administracyjnej wydanej prze PLW w Gołdapi, a zgłoszenie osób ubiegających się o wyznaczenie nie jest równoznaczne z wszczęciem postępowania administracyjnego, które to postępowanie będzie toczyło się z urzędu tylko i wyłącznie względem osób, których zgłoszenie zostanie pozytywnie zweryfikowane i zakwalifikowane do wyznaczenia.

 

 

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii

w Gołdapi

 lek. wet. Stanisław Karkosiński

27.09.2023 godz. 12:29

NIE WOLNO PRZEWOZIĆ

INFORMACJE

 

Rolniku pamiętaj, że według zasad dobrostanu zwierząt w transporcie NIE WOLNO PRZEWOZIĆ:

- samic, które są w okresie przekraczającym  90% przewidywanego okresu ciąży,

- samic, które urodziły do 7 dni przed planowanym terminem transportu (transport najszybciej może odbyć się na 8 dobę po porodzie),

- zwierząt leżących, które nie są w stanie samodzielnie się poruszać,

- zwierząt poważnie rannych, z otwartymi ranami lub wypadnięciem macicy/odbytu,

- młodych zwierząt, które mają niezagojoną ranę pępowinową,

- świń poniżej 3 tygodnia życia, jagniąt poniżej 1 tygodnia życia, jałówek w wieku poniżej 10 dni (wyjątek stanowi transport na odległość poniżej 100km).

 

W przypadku, gdy zdrowe zwierzę, np. świnia, owca, koza, krowa, czy koń, ulegnie wypadkowi, np. złamie kończynę, kręgosłup, lub też ulegnie innemu urazowi, który uniemożliwia mu samodzielne poruszanie się i tym samym transport do rzeźni możliwy jest do przeprowadzenia UBÓJ Z KONIECZNOŚCI

 

Co należy zrobić, gdy zdrowe zwierzę ulegnie wypadkowi?

Należy wezwać lekarza weterynarii, który stwierdzi czy zwierzę powinno być leczone, poddane ubojowi
z konieczności, czy też uśmiercone (wykluczeniem do uboju może być okres karencji zastosowanych leków bądź ogólny zły stan zdrowia zwierzęcia, który spowoduje niezdatność mięsa do spożycia)

Jeżeli nie ma przeciwskazań do uboju należy:

- skontaktować się z możliwie najbliższą rzeźnią, która świadczy usługi wykonywania uboju
z konieczności w gospodarstwie,

- skontaktować się z powiatowym lekarzem weterynarii w celu przeprowadzenia badania przedubojowego i wystawienia świadectwa urzędowego.

Czytaj więcej aktualności
Strona wykorzystuje pliki cookies. Możesz zablokować cookies zmieniając ustawienia w Twojej przeglądarce. Przeczytaj więcej o cookies lub ukryj ten komunikat x